Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Миленкови“ ООД услуги посредством уебсайт и урежда отношенията между фирмата и всеки един от потребителите на уебсайта.

1. АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на този сайт е предмет на авторското право на „Миленкови“ ООД с всички запазени права и законни последици. Потребителите могат да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушават изискванията от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „Миленкови“ ООД.

2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

„Миленкови“ ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

3. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Стоките или услугите, закупени от „Миленкови“ ООД, се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмено сключени договорености между потребителя и „Миленкови“ ООД. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на „Миленкови“ ООД и „Миленкови“ ООД може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта.

Всички цени са с включено ДДС.

Не носим отговорност за допуснати технически и/или печатни грешки в сайта.

3. ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН (ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства за събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Миленкови“ ООД прилага стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразно  и добросъвестно обработване на личните им данни.

Поради това, ние събираме и обработваме предоставените данни само с оглед на конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

„Миленкови“ ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:

В случай на предаване на данни, „Миленкови“ ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да Ви идентифицират като личност, да се свързват с Вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни или партньори ще бъде разрешено да получават само тази информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на „Мага копи“ ЕООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното, относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни няма да бъдат прехвърляни и/ или да се ибработват извън РБългария.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на държавни органи, само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

5. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „МИЛЕНКОВИ“ ООД

Вашите лични данни ще бъдат пазени за периодът от време, който е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им (но не повече от 5 години) или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

6. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Към настоящия момент „Миленкови“ ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни. Включително профилиране.

Вашето искане за ползване на Вашите права по отношениена предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите на имейл: yellow95@abv.bg

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез имейл yellow95@abv.bg, събщените от Вас данни (Вашият имейл, Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

7.ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Този сайт използва само необходимите, които представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти на сайта, без които той не би функционирал по полезен начин. Такива са бисквитките за идентифициране на сесията на текущия потребител и контрола и защитата на сигурността на връзката. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Управление и деактивиране на бисквитки

Пo пpaвилo aпликaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcквитки пo пoдpaзбиpaнe.

Бисквитките може лесно да се изтрият или деактивират от настройките на браузъра Ви. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузър.  Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Ако ползвате браузъра си в режим „инкогнито“, след всяко затваряне на браузъра, бисквитките автоматично ще се изтриват.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „МИЛЕНКОВИ“ ООД

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Миленкови ООД е със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4001, ул. „Гергана“ No 5, ЕИК:160074287.